Subvenció per a la contractació indefinida

×

Missatge d'avís

Ja està disponible el formulari per sol·licitar aquest ajut a la seu electrònica del GOIB. Els ajuts econòmics tenen caràcter retroactiu l'1 de setembre de 2018 per als candidats que en compleixin les condicions.

La participació en el programa de les empreses que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears és fonamental per generar oportunitats de tornada. La incorporació de joves balears amb experiència internacional, coneixement d'altres cultures i idiomes dinamitza el teixit empresarial balear i aporta noves idees, altres visions i competències especials. 

L'èxit del programa depèn, en bona mesura, de la capacitat de les empreses per crear ofertes d'ocupació atractives i adequades als professionals que estan esperant una oportunitat per tornar a casa i desenvolupar a la seva terra tot el que han après. 

Per facilitar aquesta aposta de les empreses, el Programa inclou subvencions a la contractació indefinida. Aquestes subvencions es destinen a les empreses i altres entitats que contractin persones joves balears menors de 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger, amb la finalitat de facilitar-ne el retorn i incorporació al mercat laboral dels Illes Balears.

En tot cas, seran subvencionables:

 • Els contractes laborals que es formalitzin per temps indefinit a jornada completa. 
 • El lloc de treball objecte de subvenció s'ha de generar al territori de les Illes Balears.
 • Al moment de la contractació, els joves que tornin han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en una oficina d'ocupació del SOIB.

1. Requisits per obtenir la subvenció a la contractació indefinida

Requisits de la persona treballadora contractada:

 • Tenir menys de 40 anys en el moment de la contractació.
 • Estar en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat.
 • Haver residit o treballat a l'estranger durant un període, com a mínim, de 6 mesos, en els últims 12 mesos comptadors des de la data de la formalització del contracte.
 • Haver nascut o haver estat empadronats els 5 anys anteriors abans de partir a l'estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o haver obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma abans de partir a l'estranger. 

Requisits de l'empresa que contracta:

 • No haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarades o reconeguts per l'empresari com a improcedents, així com que no s'hagin fet acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes o reduccions de jornada prevists en els articles 51 i 47 del ET, en l'àmbit de les Illes Balears, en el termini dels sis mesos anteriors al contracte pel qual se sol·licita la subvenció.
 • Que la contractació indefinida per la qual se sol·licita la subvenció suposi un increment net de l'ocupació fixa de l'empresa en relació amb la plantilla en els noranta dies anteriors a la contractació.

Les persones beneficiàries d'aquesta línia de subvenció hauran de mantenir el lloc de feina subvencionat per un període mínim de 12 mesos, de forma ininterrompuda o en dos períodes de 6 mesos.

2. Quantia de la subvenció

Les quanties que s'estableixen per formalitzar els contractes subvencionables a l'empara d’aquesta línia és de 10.000 euros. En el cas que la persona contractada sigui dona, la subvenció s'incrementa en 1.000 euros més. 

Les quanties assenyalades en el paràgraf anterior s'incrementen en 1.000 euros més en tres supòsits diferents:

 • Si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • Si la persona contractada és víctima de violència masclista.
 • Si la persona contractada és titulada universitària i el seu contracte està vinculat a un projecte d'R + D+ i en el qual participi la UIB.
Per consultar la informació relativa als tràmits administratius i sol·licitar aquest ajut, accedeix a la seu electrònica de GOIB.