Subvenció per iniciar l'activitat emprenedora

×

Missatge d'avís

Ja està disponible el formulari per sol·licitar aquest ajut a la seu electrònica del GOIB. Els ajuts econòmics tenen caràcter retroactiu l'1 de setembre de 2018 per als candidats que en compleixin les condicions.

Per facilitar la tornada de les persones emigrants a les Illes Balears i apostar per l'autoocupació i l’emprenedoria, el programa inclou subvencions per iniciar l'activitat emprenedora. 

1. Persones beneficiàries i requisits específics

Els beneficiaris d'aquests ajuts són joves que iniciïn una activitat per compte propi a les Illes Balears i han de complir els requisits següents:

  • Tenir menys de 40 anys al moment en què causin alta com a treballadors autònoms en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui o en la Mutualitat del Col·legi professional corresponent.
  • Que estiguin en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat.
  • Que hagin residit o treballat a l'estranger durant un període, com a  mínim,de  6 mesos, en els últims 12 mesos comptadors des de la data d'alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que hagin nascut o hagin estat empadronats els 5 anys anteriors abans de partir a l'estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o que hagin obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma abans de partir a l'estranger. 
  • Que figurin inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats en una oficina d'ocupació del SOIB, el dia anterior a la data d'alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que facin l'activitat econòmica al territori de la Comunitat Autònoma de les  Illes Balears.
  • Que hagin causat alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
  • Que l'activitat emprenedora no superi els paràmetres de microempresa, d'acord amb l'Annex I del Reglament de la UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (que ocupi menys de 10 persones i que el seu volum de negocis anual o el seu balanç general anual no superi els 2.000.000 euros).

2. Obligacions específiques de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries d'aquesta línia de subvenció hauran de mantenir l'activitat econòmica i l'alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional que correspongui durant, almenys, 12 mesos ininterromputs o en 2 períodes de 6 mesos. A més, no podran simultaniejar l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri per un període superior als 60 dies, dins de l'indicat període.

3. Quantia de la subvenció

Les quanties que s'estableixen per a la subvenció de l'inici de l'activitat emprenedora dels contractes subvencionables a l'empara d’aquesta línia és de 6.000 euros. En el cas que la persona emprenedora sigui dona, la subvenció s'incrementa en 1.000 euros més

Les quanties assenyalades en el paràgraf anterior s'incrementen en 1.000 euros més en dos supòsits diferents:

  • Si la persona emprenedora és discapacitada.
  • Si la persona emprenedora és víctima de violència masclista.
Per consultar la informació relativa als tràmits administratius i sol·licitar aquest ajut, accedeix a la seu electrònica de GOIB.