Per què un Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears?

Un pla per oferir oportunitats de retorn a joves balears a l’estranger

El Govern dels Illes Balears ha posat en marxa TORNAM, el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears per promoure condicions favorables per al desenvolupament econòmic, la progressió social i el foment de la qualitat en l’ocupació a les Balears, oferint així oportunitats de tornada als joves balears a l'estranger.

El col·lectiu dels joves és un dels que ha resultat més afectat per la crisi econòmica iniciada al 2008. De fet, un dels elements diferenciadors d'aquest col·lectiu enfront d'uns altres, és que el seu nivell d'ocupació no ha crescut durant la crisi, sinó que s'ha mantingut constant (la qual cosa demostra que es tracta d'un col·lectiu amb singularitats estructurals amb independència de la situació econòmica).
Fruit d'aquest context, són molts els joves balears d'entre 16 i 39 anys residents a l'estranger i inscrits en els censos de les Illes Balears. En concret, aquesta xifra passa dels 4.308 al 2008, a 6.564 de 2013 i fins als 10.341 amb data 1 de gener de 2018. D'aquests, una part molt important són joves amb estudis superiors, la qual cosa reflecteix que el potencial se’n va fora.
TORNAM està impulsat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i plantejat per a un període de 2018 a 2022, sempre amb dues línies estratègiques:

  • Assessoramemt, acompanyament i intermediació als joves emigrades.
  • Ajuts econòmics per afavorir la tornada dels joves

El seguiment i control d'aquest Pla s'efectuarà a través de la Comissió de Seguiment del Pla d'Ocupació de Qualitat dels Illes Balears (POQIB). Les funcions d'aquesta comissió són:

  • Vetllar pel compliment dels principis rectors del Pla.
  • Avaluar el grau de consecució dels objectius del Pla.
  • Promoure l'adequada execució de les línies d'actuació i mesures previstes en el Pla.
  • Detectar els punts forts i febles del Pla com a factor de desenvolupament econòmic i d'eina de cohesió social, a l'hora de prendre decisions que ho millorin.
  • Informar els agents polítics, econòmics i socials, així com el conjunt de la societat sobre la qualitat i el desenvolupament del Pla de Retorn del Talent.
  • Avaluar la percepció social del Pla de Retorn del Talent i els seus resultats.
  • Garantir i formalitzar el diàleg i la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives respecte de les qüestions estructurals generals que afectin l'Administració laboral de les Illes Balears, sense perjudici de les competències i funcions dels òrgans específics existents en l'àmbit institucional de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
  • Fer recomanacions estratègiques per a futurs Plans de Tornada.