Preguntes freqüents

Què inclou TORNAM, el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears?

El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears inclou les línies d’ajuts següents:

Línia 1: Subvencions per a la contractació indefinida

Subvencions destinades a empreses i altres entitats que contractin joves balears menors de 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger, amb la finalitat de facilitar-ne el retorn i incorporació al mercat laboral de les Illes Balears.

La quantia que s'estableix per formalitzar els contractes subvencionables és de 10.000 euros. En cas que la persona contractada sigui una dona, aquesta subvenció s'incrementa en 1.000 euros més. El mateix succeeix en els casos que la persona contractada sigui discapacitada, víctima de violència masclista o el seu contracte estigui vinculat a un projecte de R+D+i en el qual participi la UIB.

Línia 2: Subvencions per iniciar l'activitat emprenedora

Subvencions destinades a joves balears que hagin residit o treballat a l'estranger i vulguin dur a terme una activitat econòmica per compte propi a Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar el seu establiment com a autònom o autònoma.

La quantia establerta per subvencionar l'inici de l'activitat emprenedora és de 6.000 euros. En cas que la persona emprenedora sigui dona, l'import augmenta en 1.000 euros. A més, s'incrementarà en 1.000 euros més si la persona emprenedora té una discapacitat o és víctima de violència masclista.

Línia 3: Passaport de tornada

Es tracta d'un títol destinat a joves balears per concedir un ajut econòmic que sufragui les despeses associades al trasllat des de l'estranger a Illes Balears.

Les despeses subvencionables inclouen les despeses de desplaçament i les relacionades amb el trasllat de mobiliari i estris. La quantia màxima establerta és de 3.000 euros.

El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears posa a la disposició de les persones emigrades aquesta plataforma tecnològicaon poden registrar-se per rebre informació, crear el seu perfil professional com a candidat o candidata a la tornada i consultar ofertes d'ocupació per treballar en les Illes Balears. 

Un equip de mediació, format per professionals amb experiència en l'àmbit de l'ocupació i l'orientació laboral, ofereixen assessorament i acompanyament a les persones emigrades que vulguin retornar, posant-los en contacte amb empreses interessades a contractar talent internacional.

Com poden participar les empreses en el Programa?

La participació en el Pla de les empreses que duen a terme la seva activitat a les Illes Balears és fonamental per generar oportunitats de tornada. La incorporació de professionals amb experiència internacional, coneixement d'altres cultures i idiomes dinamitzarà el teixit empresarial balear i aportarà noves idees, altres visions i habilitats especials. 

L'èxit del Programa dependrà en bona mesura de la capacitat de les empreses per crear ofertes d'ocupació atractives i adequades a aquests professionals, que estan esperant una oportunitat per tornar a casa i desenvolupar tot el que han après.

Si representes una empresa i vols retornar talent, pots publicar les teves ofertes pitjant en aquest enllaç.

Per facilitar aquesta aposta, el Programa inclou subvencions a la contractació indefinida dirigides a les empreses.

A qui van destinats els ajuts a la contractació?

Els ajuts a  la contractació estan destinats a les empreses i entitats que generin llocs de treball en les Illes Balears i contractin de manera indefinida les persones que retornin i reuneixin els requisits següents:

 • Tenir menys de 40 anys en el moment de la contractació.
 • Estar en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat.
 • Haver residit o treballat a l'estranger durant un període, com a mínim, de 6 mesos, en els últims 12 mesos comptadors des de la data de la formalització del contracte.
 • Haver nascut o haver estat empadronats els 5 anys anteriors abans de la seva partida a l'estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o haver obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma abans de partir a l'estranger.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació en una oficina d'ocupació del SOIB al moment de la contractació. 

Alhora, l'empresa que contracta ha de complir aquests requisits:

 • No haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats o reconeguts per l'empresari o empresària com a improcedents, així com que no s'hagin fet acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes o reduccions de jornada prevists en els articles 51 i 47 de l’ET, en l'àmbit de les Illes Balears, en el termini dels sis mesos anteriors al contracte pel qual se sol·licita la subvenció.
 • Que la contractació indefinida per la qual se sol·licita la subvenció suposi un increment net de l'ocupació fixa de l'empresa en relació amb la plantilla en els noranta dies anteriors a la contractació.

Seran subvencionables els contractes que es formalitzin per temps indefinit a jornada completa. El lloc de treball s'ha de generar al territori de les Illes Balears.

Qui pot accedir als ajuts a l'autoocupació?

Aquestes subvencions es destinen a les persones joves balears que compleixin els següents requisits:

 • Tenir menys de 40 anys al moment en què causin alta com a autònoms o autònomes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui o en la Mutualitat del Col·legi professional corresponent.
 • Que estiguin en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat.
 • Que hagin residit o treballat a l'estranger durant un període, com a mínim, de 6 mesos, en els últims 12 mesos comptadors des de la data d'alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
 • Que hagin nascut o hagin estat empadronats els 5 anys anteriors abans de partir a l'estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o que hagin obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma abans de partir a l'estranger. 
 • Que figurin inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats en una oficina d'ocupació del SOIB, el dia anterior a la data d'alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
 • Que duguin a terme l'activitat econòmica al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Que hagin causat alta en el RETA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
 • Que l'activitat emprenedora no superi els paràmetres de microempresa, d'acord amb l'Annex I del Reglament de la UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (que ocupi menys de 10 persones i que el seu volum de negocis anual o el seu balanç general anual no superi els 2.000.000 euros).

Qui pot sol·licitar el Passaport de tornada?

Podran sol·licitar l’emissió d’aquest títol els joves que estiguin en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat de nivell III; que resideixin o treballin a l’estranger en el moment de la sol·licitud del títol, i que tinguin menys de 40 anys en el moment de la seva contractació per compte d’altri o en què estiguin d’alta com a treballadores o treballadors autònoms en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui o en la mutualitat del col·legi profes­sional corresponent.

A més, alternativament, haurà de complir una de les condicions següents:

 • Que hagin nascut o hagin estat empadronats els 5 anys anteriors a la seva partida a l’estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Que hagin obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Què és el servei d'assessorament i intermediació?

El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears, dins del departament d'orientació i intermediació, disposa d’un equip de 27 mediadors, formats en mobilitat laboral internacional que intermedia entre les persones emigrades i les empresesinteressades en els seus perfils professionals així com per orientar aquelles persones que volen emprendre. El programa inclou les gestions i serveis següents:

 • Anàlisi dels perfils personals i professionals dels persones emigrades per segmentar-los, detectant oportunitats de tornada en creuar-los amb les necessitats de contractació de les empreses locals, i seleccionant aquells perfils que encaixin més bé en els sectors estratègics i les ofertes existents i/o tinguin més urgència de tornada.
 • Assessorament i acompanyament personalitzat dels joves emigrats que vulguin tornar:
 • Entrevistes individuals per analitzar la situació professional i familiar de l'emigrant, detectar necessitats, motivacions i expectatives de la tornada.
 • Diagnòstic ocupacional i per l’emprenedoria detectant competències diferenciadores adquirides a l'estranger que aportin un valor afegit.
 • Definició del Pla de tornada individualitzada tant per treballar per compte d'altri com per emprendre un projecte propi, oferint suport/motivació per aconseguir els seus objectius relacionats amb el “xoc cultural”.
 • Informació dels ajuts econòmics del programa i ajuts EURES.
 • Prospecció amb empreses que cerquen treballadors amb un valor afegit ja sigui per coneixement d'idiomes o experiència internacional, posant-los en contacte amb aquestes empreses interessades a contractar talent internacional i que compleixin amb els requisits del programa.

Què suposa registrar-me com a usuari o usuària?

Registrar-se com a usuari o usuària i crear el teu perfil professional és el primer pas per participar en el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears. Una vegada registrat o registrada, i després de comprovar que compleixes els requisits per participar, en el termini de 48 hores rebràs la confirmació de la teva alta en la plataforma i podràs accedir al servei de mediació. Per això, se t’assignarà una persona de mediació, la qual contactarà amb tu per iniciar el procés d’acompanyamentt, sol·licitar-te més dades o la documentació necessària per poder optar als ajuts.

Com puc optar a les ofertes d'ocupació publicades?

A cada oferta d'ocupació que es publiqui trobaràs les dades de la persona de contacte per enviar-li la teva sol·licitud. Si tens qualsevol dubte sobre l'empresa o el procés de selecció, pots contactar amb el teu mediador o mediadora.

Puc optar a altres ofertes d'ocupació a més de les publicades?

Un dels objectius del Programa és animar les empreses de les Illes Balears a publicar les seves ofertes d'ocupació per donar-les a conèixer als emigrants que volen tornar. Les ofertes que es vagin publicant són validades prèviament, per comprovar que reuneixen unes condicions raonables i són adequades per a perfils amb experiència internacional. A més de les ofertes publicades, el teu mediador o mediadora podrà informar-te d'altres ofertes d'ocupació que trobi en la tasca de prospecció i que consideri adequades per al teu perfil.