Passaport de tornada

×

Missatge d'avís

Ja està disponible el formulari per sol·licitar aquest ajut a la seu electrònica del GOIB. Els ajuts econòmics tenen caràcter retroactiu l'1 de setembre de 2018 per als candidats que en compleixin les condicions.

El Passaport de tornada constitueix un títol que implica un dret, en expectativa, per concedir un ajut destinat a sufragar les despeses associades al trasllat des de l'estranger fins a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1. Qui pot sol·licitar el Passaport de tornada?

Podran sol·licitar l'emissió d'aquest títol els joves que estiguin en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat de nivell III, que resideixin o treballin a l'estranger en el moment de la sol·licitud del títol i reuneixin algun dels següents requisits:

  • Tenir menys de 40 anys en el moment de la contractació per compte d'altri o en el qual causin alta com a autònoms o autònomes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui o en la Mutualitat del Col·legi professional corresponent.
  • Que hagin nascut o hagin estat empadronats els 5 anys anteriors abans de partir a l'estranger en alguna localitat de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.
  • Que hagin obtingut la titulació en algun centre de formació oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Requisits per concedir el Passaport de tornada

La concessió de l'ajut associat al Passaport de tornada es farà efectiva, prèvia sol·licitud de les persones titulars, quan es compleixin un dels requisits següents:

  • Que la persona titular estigui donada d'alta i cotitzant en el Sistema Nacional de la Seguretat Social, bé per compte d'altri o en el REPTA o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, després del seu retorn a l'estranger.

3. Quantia de l'ajut i despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents:

  • Despeses de desplaçament en transport públic: la quantia màxima de l'ajuda serà l'import del bitllet o passatge dins de la tarifa corresponent a la classe turista o equivalent.
  • Despeses ocasionades pel trasllat del mobiliari i estris, des de l'estranger fins a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La quantia màxima que s'estableix per a l'ajut associat al Passaport de tornada serà de 3.000 euros. Aquest ajut és, a més, compatible amb l'ajut a la contractació indefinida i l'ajut per a l'inici de l'activitat emprenedora.

Les persones beneficiàries d'aquesta línia de subvenció hauran de mantenir la residència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un període, com a  mínim, de 12 mesos des de la notificació de la resolució.

Per consultar la informació relativa als tràmits administratius i sol·licitar aquest ajut, accedeix a la seu electrònica de GOIB.