Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), us informam que:
Associació UNREPORTED (d'ara endavant Tornam) és una societat adscrita al Registre General d'Associacions. El seu CIF és G87374724 i té el seu domicili al carrer de Bolívar 26A, 5A 28045 Madrid.

Condicions generals d'ús del portal volvemos.org

El domini baleares.volvemos.org és titularitat d'Associació UNREPORTED i el seu ús exclusiu hi està reservat.
El portal oficial de Tornam és www.volvemos.org i té per objecte facilitar oferir els seus serveis a empreses, administracions públiques i particulars. La finalitat de Tornam és actuar com a intermediari entre les parts perquè es donin les facilitats de tornada d’emigrants espanyols a l'estranger.
L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.
Tornam es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquesta.
A fi de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits a qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de Tornam o dels seus col·laboradors i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.
Tornam prohibeix expressament els framings o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.
L'ús dels continguts haurà de respectar la seva llicència particular. D’aquesta manera, el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida tret que intervingui prèvia i expressa autorització de Tornam.
Tornam autoritza la reproducció total o parcial dels texts i continguts proporcionats pel portal, sempre que concorrin totes i cadascuna de les condicions següents:

  • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  • Se citi expressament Tornam com a font i origen d'aquells.
  • El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web o l'activitat de Tornam.
  • No es pretengui un ús comercial; en queda expressament prohibida la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús s’haurà de comunicar a Tornam i aquest l’haurà d’autoritzar, prèviament i expressament.
Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Tornam reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que l’esment o aparició al web n’impliqui l'existència de drets ni de responsabilitat, com tampoc suport, patrocini o recomanació.
Tornam declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre portal pogués estar violant els seus drets, pregam que es posi en contacte amb Tornam.

Responsabilitat

Tornam no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Tornam desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
Tant l'accés al portal de Tornam com l'ús que pugui fer-se de la informació que hi conté és responsabilitat exclusiva de qui ho executa.
Tornam no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.
Tornam no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Tornam.
No obstant això i, en compliment del que disposa l’LSSI, Tornam es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, pregam que es posi en contacte amb Tornam.
Tornam no es responsabilitza de les respostes que es facin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al portal, per la qual cosa en cap cas se’n podrà derivar efecte jurídic vinculant.

Enllaços o hiperenllaços

Els enllaços continguts al nostre portal poden dirigir a continguts web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Tornam, ni en fa una revisió dels continguts i, per això, Tornam no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Tornam i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. Tornam tampoc no pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se’n puguin derivar de l'accés o ús.
Els enllaços als web de Tornam hauran de respectar les condicions següents:

  • L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Tornam de la pàgina que realitza l'enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l’hiperenllaç no ha de contenir informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc ha de tenir continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • Tornam podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi fet l'enllaç l’haurà de suprimir de manera immediata, tan aviat com rebi la notificació Tornam.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment del hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web del hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Tornam excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per prestar els nostres serveis s'inclouen en fitxers sotmesos al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La recollida i tractament d'aquestes dades es duen a terme per Tornam, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques o la confecció d'estadístiques.
Els serveis prestats per Tornam estan dirigits a majors de 16 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupàs algun servei dirigit específicament a menors d'aquesta edat, Tornam sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per recollir-ne les dades personals o, si escau, per al seu tractament.
Tornam es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrats i al deure de tractar-los amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Així mateix, us informam que, si ho voleu, podeu exercitar els drets prevists en el RGPD a través d'info@volvemos.org indicant el vostre nom complet i el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i/o oposició que voleu exercitar sobre les vostres dades personals.
Tornam, a més, per a certs serveis, us facilita la gestió de les vostres dades personals de manera que:

  • Si voleu "Sol·licitar baixa del portal oficial de balears.Tornam.org" teniu disponible en la pantalla d'edició del perfil de l'usuari la possibilitat de fer-ho vosaltres mateixos. Igualment, pot notificar-ho al vostre mediador o mediadora per correu electrònic.